OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kompletní znění obchodních podmínek
Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (dále pouze zhotovitel) a kupujícího (dále pouze zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (koncový zákazník), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (2014) a zákony o ochraně spotřebitele.

Zhotovitel je fyzická osoba Bc. Lukáš Helus, IČ:03308146, zapsaná v živnostenském rejstříku Ostrov.

Kupující (zákazník) je subjekt, který se zhotovitelem uzavřel dohodu o provedení služeb nebo odběru zboží a to formou ústní nebo písemnou.

1. Objednávka


Smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován odběr služeb nebo zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zhotovitelem (momentem doručení závazného souhlasu zhotovitele s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky, elektronicky nebo osobně ústním souhlasem. Daňový doklad je vystaven vždy po provedení služby, respektive dodán se zbožím.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (například na webu v sekci obchodní podmínky). Odeslanou a potvrzenou objednávku je až do chvíle odeslání zboží možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou, objednané služby pak do započetí jejich vykonávání.

2. Cena díla resp. Cena zakázky


Cena Zakázky je cenou smluvní a řídí se ceníkem platným v okamžiku podpisu Zakázkového listu (resp. Protokolu předání spotřebiče do opravy). Podpisem Zakázkové listu zákazník akceptuje předběžnou cenu a mezi Stranami tím došlo k dohodě o Ceně zakázky. Předběžná Cena zakázky ( v hodnotě vč. DPH, PHE a dalších poplatků ) je uvedena v Předávacím protokolu v části „Předpokládaná cena zakázky“.

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že Cena zakázky bude vyšší než předpokládaná Cena zakázky a to o více jak 20%, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. V případě výslovného přání zákazníka bude Zhotovitel informovat zákazníka také při překročení předběžně dohodnuté ceny o 5 % a 10 %.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení Ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 20 % předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část Ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení zakázky.

3. Dodací a platební podmínky


Osobní odběr – zákazník má možnost odebrat výsledek prováděných služeb osobně na adrese Bc. Lukáš Helus, Husova 976, Jáchymov a to na základě předcházející telefonické nebo emailové dohody.

Drobné služby je zákazník povinnen uhradit v hotovosti při předání hotového díla. Při rozsáhlejších zakázkách je Zhotovitelem požadována záloha. Ta se pohybuje ve výši hodnoty materiálu potřebného ke zhotovení zakázky. Dlouhodobým zákazníkům drobných služeb může zhotovitel umožnit odklad s platbou převodem z účtu na základě faktury.

4. Přeprava


Přeprava je realizována dle dohody zhotovitele se zákazníkem a to za cenu odpovídající platnému ceníku. Počítač může zákazník samozřejmě přepravit k/od zhotovitele sám.

5. Převzetí zboží


Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození, zboží nepřevezme a sepíše se za přítomnosti Zhotovitele záznam o poškození, resp. na náhradě škody se domluví Zákazník se Zhotovitelem.

6. Záruční podmínky


Záruční podmínky se řídí přísl. platným právním ustanovením. Záruka se vztahuje v běžném rozsahu na provedenou práci na hardware. Na software, který nebyl vyvíjen dodavatelem, se záruka neposkytuje. Záruka na nově montované komponenty se řídí zárukou dodavatele a běžně se pohybuje od 24 do 60 měsíců. Podrobný rozpis záruky naleznete na faktuře a je dostupný na dotaz, případně komunikován při sjednání zakázky.

V případě montáže použitých komponent na přání zákazníka, je poskytnuta záruka na odzkoušení po dobu 14 dnů, není-li dohodnuto a fakturováno individuálně jinak. Záruku dále neuznáváme v případě poškození součástí dodaného zboží neodborným zásahem (přetaktováním procesoru, paměti, chybným nastavením), vyjmutím součásti z celku a její instalací do jiného zařízení jakožto i neodbornou montáží jiné součásti do dodaného zboží, či dalšími destruktivními zásahy.

Na software a ostatní programové vybavení se vztahuje záruka pouze po dobu existence původní instance. Za případné neodborné zásahy uživatele bohužel nemůžeme nést následky. Na software vyvíjený na zakázku se vztahují záruky dle individuálních smluvních podmínek.

7. Nadstandardní uložení opravovaného předmětu


V případě, že si zákazník nevyzvedne do 14 dnů od dokončení opravy/diagnostiky a výzvy k vyzvednutí uložený předmět, bude mu účtován sankční poplatek 25 Kč za každý další den, po který je jeho zařízení skladováno. Sankce nebudou uplatňovány za předpokladu, že si zákazník při předání sjedná delší dobu uložení, nebo si tuto dobu sjedná v průběhu opravy.

Poskytovatel služeb může prominout zákazníkovi sankční poplatky i v případě, že došlo k nadstandardnímu uložení, není to však jeho povinností. Pokud přesáhne doba uložení předmětu po opravě 6 měsíců a nebo dlužná částka přesáhne hodnotu uloženého předmětu, je poskytovatel služeb oprávněn opravovaný předmět prodat a pokrýt tak vzniklé náklady na skladování, opravu a diagnostiku.

Tato část obchodních podmínek byla zavedena zejména kvůli zákazníkům, kteří si nefunkční počítače po diagnostice již nevyzvednou nebo si odsouhlasenou opravu rozmyslí a nelze je kontaktovat. Seriozních zákazníků se tento odstavec netýká.